Chimera® Nieuws

Persoonlijk kennismaken

# Kennis delen: European Energy Efficiëncy Directive 2012/27/EU, EED energiebesparingsplicht

2019-02-10 17:36:40

In 2012 is er de Europese Energie Efficiëncy Richtlijn of te wel de EED vastgesteld.Hierbij zijn bedrijven niet alleen verplicht om aan energie besparing te voldoen maar is er ook een informatie- en mogelijk een auditplicht. Bekijk het energieverbruik van het bedrijf van het afgelopen jaar, gas en elektra.

Op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wetchecker-energiebesparing kunt u nagaan of uw bedrijf moet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht en de daaraan gekoppelde informatie- of auditplicht.

Vul op basis van die informatie de wetchecker in op: https://www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/Wetcheckerenergiebesparing.  Dit geeft u een overzicht van de te ondernemen acties.

Om aan de energiemaatregelen te voldoen zijn er per bedrijfstak Energie Maatregel Lijsten (EML) opgesteld. In totaal zijn er 19 bedrijfstakken gedefinieerd welke terug te vinden zijn op:

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/

Door gebruik te maken van de EML pakketten wordt de huidige situatie en de te realiseren maatregelen inzichtelijk. Is er voor uw bedrijf of instelling geen EML beschikbaar? Of kunt u de EML niet gebruiken, omdat er meerdere activiteiten van meerdere bedrijfstakken op de inrichting worden uitgevoerd? Dan neemt u binnen uw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor uw bedrijf een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht

In een aantal gevallen zijn er uitzonderingen op de informatieplicht en auditrapportage:

  • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem zoals is omschreven in artikel 15.51 Wet Milieubeheer
  • Deelnemers aan de Europese Emissie Handelssysteem (Emissions Trading System of EU ETS)
  • Type C-inrichtingen volgens  artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer
  • Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

Algemene informatie over het energiebeleid conform de EED kunt u vinden op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer

Natuurlijk mag je ook altijd met ons contact opnemen voor meer informatie.